Algemene voorwaarden 

Bij het bestellen van een fotosessie gaat de klant met volgende voorwaarden akkoord.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte: alle aanbiedingen van Fotografie Vicky aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotografie Vicky (hierna genoemd ’de fotografe’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’) Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden. Fotograaf: Vicky Vlaeminck - Fotografie Vicky, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Aanbod

De fotografe doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden. Aanvaarding van het aanbod geschiedt door het betalen van een voorschot. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 10 kalenderdagen na de datum van verzending door de fotografe. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotografe zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Aanvaarding van de opdracht

Het aanbod wordt als aanvaard beschouwd zodra het voorschot voldaan is. De fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotografe onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotografe is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Uitvoering van de opdracht

De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotografe gebruikelijk werkt. De fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden. De fotografe levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast. Extreme beeldbewerking, aangevraagd door de opdrachtgever, zal extra aangerekend worden. Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotografe in geval van onvoorziene omstandigheden, aan de zijde van de fotografe, waardoor de fotografe niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

Ontwerp

Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotografe ontworpen. Afwerking omtrent stijl cover, kleur, afwerking materiaal worden samen met de opdrachtgever besloten.

Levering

De fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Digitale bestanden van huwelijksreportages kennen een geschatte levertijd van 5 tot 6 weken. (Huwelijks)albums worden, tenzij anders overeengekomen, na 7 weken bezorgd aan de opdrachtgever. Fotoprints, canvassen,... worden binnen 2 weken na bestelling geleverd. De fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes (vb. kerst, communieperiode, …) is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever gecommuniceerd. Bestellingen kunnen na afspraak opgehaald worden bij de fotografe in de winkel of geleverd worden tegen een vergoeding van 0,50€/km. Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.

Betalingsvoorwaarden

Bij elke reservatie wordt er door de fotografe een voorschot bepaald. Dit voorschot bevestigd de reservatie. Is dit voorschot niet betaald, 7 kalenderdagen na factuurdatum, dan wordt de datum terug vrijgegeven. Bij een huwelijksreportage wordt het voorschot betaald bij vastleggen van de datum, ter bevestiging dat de opdracht door de fotografe wordt aanvaard. Een 2de voorschot wordt betaald bij het bespreken van draaiboek, 2 weken voor datum. Het openstaande saldo zal cash of per overschrijving vereffend worden op overeengekomen data.

Annulering en opschorting

Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotografe gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Een portretsessie (newborn-, baby-, kinder- of familieshoot) kan tot 3 dagen voorgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door de fotografe dan een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs, wordt er geen nieuwe datum overeengekomen dan ontvangt de klant een kadobon ter waarde van het voorschot. Zo kan deze later gebruikt worden voor een andere fotosessie of fotoproduct. Er wordt geen geld uitbetaald. Bij annulatie de dag zelf zal het voorschot aanzien worden als annulatiekost. Bij annulering van een huwelijksreportage door de opdrachtgever wordt het voorschot aanzien als annulatiekost. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe. Alsook klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotografe, indien niet anders overeengekomen. Het auteursrecht alsmede andere rechten in het kader van de opdracht berust bij de fotografe. De fotografe houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van de fotografe, dient de klant dit vooraf te melden aan de fotografe. Indien de opdrachtgever er voor kiest de gemaakte foto's te verspreiden door middel van sociale media, drukwerk,... zal er, mits toestemming van de fotografe, van de bestanden in kwestie een nieuwe versie van de beelden afgeleverd worden voorzien van het logo van de fotografe. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn/haar eigen licentie over te dragen. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotografe 2 maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Rechtspraak

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotografe en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

Vragen of opmerkingen? Vicky Vlaeminck, Fotografie Vicky, Frankrijkstraat 43 9290 Berlare, BE0506.655.942 GSM: 0485/97 54 17 info@fotografievicky.be

September 2019